DANSK SELSKAB for MARITIM MEDICIN / DANISH SOCIETY on MARITIME MEDICINE
 

DSMM Vedtægter

 

 §1
Foreningens navn er Dansk Selskab for Maritim Medicin.
 
§2
a. Foreningens hjemsted er Esbjerg.
b. Foreningen tegnes af formanden eller to af denne udpegede bestyrelsesmedlemmer.
c. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.
 
§3
Foreningen knytter sig til Dansk Medicinsk Selskab og samarbejder med International Maritime Health Association, Dansk Selskab for Arbejdsmedicin og andre, når det styrker foreningen formål.
§4
Foreningens formål er at styrke og udvikle forebyggelse og behandling af sygdom til søs via medicinsk og anden indsats. Hertil støttes maritimmedicinsk forskning og uddannelse generelt. Desuden støttes om muligt arbejdsvilkår for og anerkendelse af personer, der arbejder med maritim medicin.
§5
a. Medlemskredsen er myndige personer, der interesserer sig for maritim medicin.
b. Bestyrelsen kan optage foreninger, firmaer og organisationer, som er associerede medlemmer af selskabet.
c. Associerede medlemmer har ikke stemmeret til generalforsamlingen.
§6
Eksklusion af et medlem kan foretaget af bestyrelsen, hvis det skønnes væsentligt for foreningens tarv og anseelse. Eksklusionen skal behandles som et punkt på næstfølgende generalforsamling.
§7
Generalforsamlingen
a. Denne er selskabets højeste myndighed.
b. Den afholdes 1 gang årligt i marts eller april måned.
c. Den indkaldes skriftligt eller elektronisk (via e-mail) med mindst 3 ugers varsel med angivelse af dagsordenen samt med orientering om rettidigt indkomne forslag. Desuden foretages orientering på selskabets hjemmeside.
d. Forslag, der ønskes med på dagsordenen skal være formanden i hænde senest 1. februar.
e. Dagsordenen:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3a.Formandens beretning. Diskussion.
3b.Beretning fra evt. udvalg.
4. Regnskabets aflæggelse og evt. redegørelse for budgetplan..
5. Kontingentetfastlæggelse.
6. Rettidigt indkomne forslag til vedtægtsændringer.
7. Bestyrelsesmedlemmer vælges for en periode af 2 år, på valg er derfor 3 bestyrelsesmedlemmer i ulige år, og 2 i lige år
8. Valg af suppleant gældende for 1 år.
9.Valg af revisor gældende for 1 år.
10.Behandling af rettidigt indsendte forslag.
11.Eventuelt.
§7a
a. Regnskabsåret er kalenderåret.
b. Kontingenter skal indbetales før generalforsamlingen, hvis der ønskes stemme- og valgret på denne.
c. Der kræves mindst et halvt års medlemskab for at blive valgbar til bestyrelsen.
c. Ved evt. udmeldelse af selskabet refunderes ikke dele af kontingentet.
§ 8
a. Bestyrelsen nedsætter sig ved første bestyrelsesmøde med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Suppleant har møderet til bestyrelsesmøderne, men ikke stemmeret.
b. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg, gældende for tidsafgrænsede perioder.
c. Udvalgene refererer direkte til formanden for selskabet.
§ 9
a. Bestyrelsen afholder mindst 2 møder i løbet af året.
b. Af aktiviteter afholder selskabet som minimum et videnskabeligt selskabsmøde hvert år.
§ 10
Ekstraordinær generalforsamling.
En sådan kan indkaldes når bestyrelsen finder det vigtigt eller når 2/5 af medlemmerne skriftligt har ønsket det. Den skal meddeles medlemmerne senest 2 uger efter at kravet er fremsat og kan kræves afholdt 4 uger efter at kravet er fremsat. Vedtægtsændringer kan dog kun ske på den ordinære generalforsamling.

Dagsorden:
1. Bestyrelsen udpeger en dirigent og en referent.
2. Behandling af den aktuelle sag.
3. Afstemning.
4. Eventuelt.
§ 11
Vedtægtsændringer.
Disse kan kun ske på ordinær generalforsamling og da kun hvis 2/3 af de stemmeberettigede, tilstedeværende medlemmer stemmer derfor.
§ 12
Voldgift.
Såfremt der opstår uenighed mellem foreningen og et eller flere medlemmer og striden ikke bilægges ved forhandling, kan sagen ikke bringes for domstolene, men skal bilægges ved voldgift. Hver af parterne vælger en voldgiftsmand, hvilke vælger en opmand. Kan man ikke enes derom, udpeges denne af dommeren i foreningens hjemsteds retskreds. For sagsbehandling gælder reglerne i lov om voldgift.
§ 13
Selskabets ophævelse.
Dette kan ske på generalforsamling, hvis 2/3 af medlemmerne ved fremmøde eller skriftlig fuldmagt beslutter det. Har selskabet formue besluttes denne at tilfalde et formål, der er i overensstemmelse med selskabets formålsparagraf.

Nærværende vedtægter er vedtaget på generalforsamlingen den 17. april 2015.
 

web-master: tl@dma.dk
Lav din egen hjemmeside med mono.net